Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals op iedere basisschool krijgt de medezeggenschap op basisschool De Achtbaan gestalte in de vorm van een medezeggenschapsraad.

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Hierin zijn de ouders en het team van de school evenredig vertegenwoordigd. De directie van de school woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Bestuur en school hechten beide grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.  

Tot het moment van onze officiële fusie werken de beide MR-en van de scholen nauw samen en wordt er gezamenlijk vergaderd.
Vanuit het bevoegd gezag wonen Brigitte Duysens of Nadine van der Heijden de vergaderingen (deels) bij. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Voor locatie Normandiëlaan zijn dit:
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Marco Timmermans Christiaan Mersel
Sharon Cordua Janneke Engels 
Ilon van den Nieuwenhof Marlou Verstappen
 
Voor locatie Fransebaan zijn dit:
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Remy de Haas Judith van Rooijen
Jenaida van Wijk Brigitte Wiendels
Daniëlle Heger Annelies Claessens
 

De notulen van de bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en kunt u inzien middels de onderstaande link.
notulen mr 20 september 2018.pdf